Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

SatışSözleşmesi

Mem Saat ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1

Is busözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri vesatış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esasve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2

2-1-SATICI

Ünvanı:MemSaat

Adresi:

Telefon:

E-Posta Adresi:info@memsaat.com

2-2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta Adresi:

Madde – 3

ALICIBILGILERI Tüm üyeler Mem Saat Firmasının e-ticaret mağazası www.memsaat.com.aüye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4

SÖZLESMEKONUSU VE ÜRÜN BILGILERI: Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli,Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, buvaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GENELHÜKÜMLER

5.1 – ALICI,Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı veödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 –Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürüniçin alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içindeaçıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimedilir.

5.3 –Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayıSATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI,sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 –Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamdaonaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ileödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.

5.6 – Ürününtesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayanbir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasınedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesihalinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kurumateslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böylebir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 – SATICImücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesigibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslimedemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcısiparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişiiptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişininiptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili bankanezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ileALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanangecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 – ALICIve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslimedilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartlarıiçinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veyaürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 30 güniçinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle birdurumda 30 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünüilgili servisine götürmek zorundadır.

5.9- İş busözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelikgerçekleştirildikten sonra) ………………………….. adresineulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6

CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

Madde – 7

YETKİLİMAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI:

ALICI

TARİH: